مقالات

  آموزش افزایش اعتبار مالی در سیستم فروش

1. ابتدا وارد ناحیه کاربری خود در سایت www.sefaresh.net شوید. 2. سپس از منوی دست راست بخش...

 آموزش پرداخت صورتحساب توسط اعتبار مالی موجود در حساب کاربری

www.sefaresh.net ابتدا از طریق آدرس وارد ناحیه کاربری خود شوید 2. سپس با کلیک بر روی گزینه...